Diễn đàn teen Gia Lâm ;; sống vì cuộc sống

Diễn đàn teen Gia Lâm ;; sống vì cuộc sống

pool but funny


  Theme Sad Boy 2

  Share
  Admin
  Admin
  Admjnj†ra†ørš
  Admjnj†ra†ørš

  Tổng số bài gửi : 13
  Join date : 02/09/2010
  Đến từ : Çô? ßj - (¯¬ja £am - ]-[a Ñøj

  Theme Sad Boy 2

  Bài gửi  Admin on 9/2/2010, 21:13


  Code:
  .col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
   .col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
   .row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
   .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
   .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
   .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
   .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}
   .rc_hd,
   .rc_hd div,
   .rc_bd,
   .rc_bd .rc_bc,
   .rc_ft,
   .rc_ft div
   {background:transparent;border-style:none;}
   #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}
   body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
   body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img153.imageshack.us/img153/324/themetren.jpg) center 0px no-repeat;}
   #head {background:transparent;height:600px;}
   html{background:#ffffff url(http://img199.imageshack.us/img199/467/themegiua.jpg) top center fixed;}
   #ft{background:transparent;font-size:0px;}
   #ft{background:transparent url(http://img39.imageshack.us/img39/9765/themeduoir.jpg) no-repeat center;height:500px;}
   
   #blog_title{display:none;}
   #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
   #profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
   .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
   .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img109.imageshack.us/img109/8823/ngandong.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}
   .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
   width:620px;}
   .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
   width:580px;}
   #profile_highlight .backhome{background:transparent url(Home) no-repeat top center;height:50px;}/*olympia41124*/
   .backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}
   .backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}
   #ygmabot,#ygmatop,#ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}
   .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}
   .yuimenubar .hd u,
   .yuimenubar .hd b,
   .yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}
   .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}
   .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#072B02;}
   .yuimenubaritemlabel {border:none;}
   .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}
   .first-of-type li:hover{background:transparent;}
   .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
   .first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}
   .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}
   .yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}
   #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
   .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#3cfef5!important;}
   .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
   #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}
   .yuimenubar{border-style:none;}
   #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}
   #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {
   display:none;}
   .ygmasrchquery {
   display:none;}
   #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}
   #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img36.imageshack.us/img36/3370/entrie.png) no-repeat center bottom;height:300px;}
   #article_list_module .rc_bd {background:transparent;}
   .pagination {background:transparent;}
   .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}
   #article_list_module .rc_ft {background:transparent;}
   #comment_container * a {color:#FE0101;}#comment_container * .content {color:#FFFFFF;}#comments-listing * ins {color:#B10808;}
   .cmt-mod-alist .comments-listing .hd,
   .cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}
   .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}
   .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}
   #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}
   .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}
   .rte_btn img{}
   .rte_toolbar {text-align:center;}
   .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img413.imageshack.us/img413/6931/nut.gif) no-repeat;}
   #bd .rte_toolbar{background:url(http://img6.imageshack.us/img6/9176/toolbar8.png) top center;height:53px;}
   a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/7375/phaohoar.gif);}
   .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}
   
   .ysm_bottom,.ysm_line,ysm_title{display:none!important;}
   .yui3-menu-content {background:transparent !important;}
   #profile_highlight #profile_nav{background:none;}
   #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}
   #ysm_bottom{display:none;}/*olympia41124*/
   .ysm_line{display:none;}/*olympia41124*/
   
   .mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}
   #folder li{background:transparent url(http://img194.imageshack.us/img194/645/000gb.gif) no-repeat top left;}
   #statistic li{background:transparent url(http://img194.imageshack.us/img194/645/000gb.gif) no-repeat top left;}
   #article_new li{background:transparent url(http://img194.imageshack.us/img194/645/000gb.gif) no-repeat top left;}
   #comment_new li{background:transparent url(http://img194.imageshack.us/img194/645/000gb.gif) no-repeat top left;}

   Hôm nay: 1/22/2019, 17:35